Apurahat

Tietoa apurahojen hakemisesta

Hakuaika ?

Vuoden 2024 apurahojen hakukausi oli 1.-29.2.2024. Seuraava haku järjestetään 1.2.2025 – 28.2.2025.

Apurahan määrä ?

Henkilökohtainen apuraha kuukaudelta on akateemisen loppututkinnon suorittaneelle, ei väitelleelle henkilölle 2 000 euroa, post doc-tutkijalle 2 400 euroa, dosenttitasoiselle tutkijalle 2 700 euroa ja muille 1 600 euroa. Vuosiapurahan määrä on 22 000 euroa. Nämä määrät sisältävät apurahan saajien eläkevakuutusmaksut.

Hakemuksen liitetiedot ?

Liitetietoina hakijan on annettava seuraavat lisätiedot: tutkimus- tai hankesuunnitelma sekä apurahan käyttösuunnitelma ja rahoitussuunnitelma ml. vireillä olevat muut apurahahakemukset (käsittelyn aikana muualta saaduista apurahoista pyydetään ilmoittamaan välittömästi säätiölle); ansioluettelo tai curriculum vitae; luettelo viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyistä apurahoista; sekä muut mahdolliset lisätiedot (esim. tieto väitöskirjatutkimukselle nimetystä seurantaryhmästä). Mahdolliset tiedustelut: säätiön hallituksen puheenjohtaja, asiamies Harriet Rydberg, sähköposti: harriet.rydberg (at) vareensaatio.fi , puh. 050 554 4565.

Apurahojen käyttötarkoitus ?

Apurahat myönnetään tieteelliseen tutkimustyöhön, joka koskee lasten leukemiaa ja muita lasten syöpäsairauksia. Apuraha voidaan myöntää myös muuhun toimintaan, joka edistää mainittujen sairauksien torjumista. Tuettavaa toimintaa voi esimerkiksi olla alan lääketieteellisten asiantuntijakokousten järjestäminen. Apurahoja voidaan myös myöntää mm. tutkimushankkeen edellyttämien laboratoriokulujen korvaamiseen ja aputyövoiman palkkaamiseen sekä tutkimuslaitteiden ja -tarvikkeiden hankintaan (hankkeen mahdollisesti edellyttämät ostopalvelut ja muut kustannukset). Kongressimatkojen kuluihin apurahaa ei myönnetä. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetty apuraha edellyttää vapautusta ansiotyöstä. Apuraha myönnetään lähtökohtaisesti henkilökohtaisena apurahana. Kysymykseen voi tulla kuukausikohtainen apuraha tai kokovuotinen eli vuosiapuraha esim. väitöskirjatyöhön. Apurahaa voivat hakea myös tutkimusryhmät. Tutkimusryhmän puolesta apurahahakemuksen tekee tutkimuksen johtaja, joka ilmoittaa hakemuksessaan omien henkilötietojensa ohella vaadittavat henkilötiedot myös muista tutkimusryhmään kuuluvista tutkijoista. Henkilökohtaisen apurahan käyttö edellyttää kokopäiväistä työskentelyä ja vapautusta mahdollisesta muusta päätoimesta.

Hakemuksen tekeminen ?

Apurahaa haetaan täyttämällä huolellisesti säätiön verkkopohjainen sähköinen hakemuslomake. Käyttäjä rekisteröityy apurahajärjestelmään käyttäessään palvelua ensimmäistä kertaa. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi täyttää sähköisen hakemuksen. Lomakkeella annetaan ensin hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sen jälkeen tutkimuksen tai muun hankkeen tarkoitusta koskevat tiivistetyt tiedot, mikäli kysymyksessä on tutkimusryhmän hanke sitä koskevat tiedot, sekä lopuksi haettavan apurahan tyyppiä, apurahan määrää sekä hankkeen aikataulua koskevat tiedot. Tutkimussuunnitelma saa olla enintään viisi sivua. Tutkimuksen aiheesta tulee tarvittaessa (jos kovin pitkä) tehdä lyhennetty otsikko. Hakijan on liitettävä sähköiseen hakemuslomakkeeseen kaikki hakemuksen liiteasiakirjat. Suositeltava liitedokumenttien muoto on PDF-tiedosto. Sähköiseen hakemuslomakkeeseen on mahdollista liittää useita liitetiedostoja. Viimeinen sivu on yhteenvetosivu, jossa on yhteenveto annetuista tiedoista. Käyttäjä voi tallentaa täytetyn hakemuksen itselleen PDF-tiedostona. Lomakkeen tietoja voi täydentää, muokata ja tulostaa eri käyntikerroilla hakuajan päättymiseen asti. Järjestelmä on käytettävissä hakuajan puitteissa. Hakemuksia ei toimiteta säätiölle paperimuodossa. Monivuotiseen ja rahoitustarpeeltaan suurempaan tutkimushankkeeseen apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Toisen ja kolmannen vuoden rahoituksen maksatuksen ehtona on, että apurahan saaja antaa säätiölle vuosittain hyväksyttävän raportin hankkeen edistymisestä. Hakijan perusteltu tahdonilmaisu mahdollisesta monivuotisesta apurahasta on sisällytettävä apurahahakemuksen tutkimussuunnitelmaan.

Apurahoista tiedottaminen ja apurahan tutkimusraportin antaminen ?

Lasten syöpäsäätiö Väreen vuonna 2021-2010 myöntämät apurahat ovat nähtävissa alla. Apurahan saajille ilmoitetaan paperikirjeellä apurahapäätöksestä, johon sisältyvät ohjeet tutkimusraportin antamisesta sekä muut mahdolliset ohjeet.

Apurahansaajan eläkevakuutus ?

Edellyttäen, että apuraha käytetään tieteelliseen tutkimukseen vähintään neljän kuukauden ajan ja apurahasta tuleva työtulo on vähintään 1 250,36 euroa, apurahan saajan tulee ilmoittaa saamastaan apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos https://www.mela.fi/). Mela perii apurahansaajalta apurahatyöskentelyn aikana vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat keskimäärin noin 14 % työskentelyapurahan määrästä.

Mela määrittelee apurahansaajan työtulon. Lakisääteiset vakuutusmaksut eivät ole vakuutushakemuksessa vähennettävissä. Pelkästään kuluja varten myönnetty apuraha tai sen osuus (esim. laboratoriokulut tms.) eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Henkilökohtaisen vuosiapurahan saajalle voidaan hakemuksesta myöntää lisäapuraha noin 180 euron arvoiseen vapaaehtoiseen täydentävään henkilövakuutukseen.